ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕರೆಯದಿದ್ದರೆ ಏಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಂತೆ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *