ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ಶುಭ, ಅಶುಭವೇ?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *