ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಂಗ್ ಆಗ್ತಿರಾ!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *